برآورد فرسایش و رسوب با مدل ‏WEPP‏ در حوضه امامزاده عبداله، استان خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مدیریت منابع آب در قالب حوزه های آبخیز، یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی بوده، فرسایش خاک به وسیله آب، یکی از فرآیندهای غالب جغرافیایی برای بیش تر سطوح زمین در جهان است. امروزه پیشرفت فن آوری در نرم افزارهای رایانه ایی و شناخت فرآیندهای فرسایش و رسوب، امکان استفاده از انواع مدل های ریاضی را فراهم نموده است. در این تحقیق، به منظور شبیه سازی و پیش بینی میزان فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز امامزاده عبداله باغملک از مدل WEPP (نسخه 2006 ) استفاده شده است. مدل WEPP ، جزء مدل های تعیینی و از نوع پارامتری پخشی است. در پژوهش حاضر، ایجاد فایل ورودی اقلیم مدل به وسیله CLIGEN و برنامه BPCDG، تحت چهار فایل انجام پذیرفت. فایل‌های خاک و مدیریت حوضه به‌ کمکExcel و مدل EPIC  تهیه و به‌ عنوان ورودی به مدل داده شد؛ در نهایت با استفاده از عکس‌های هوایی، نقشه آبراهه‌ها، نقشه شیب، نقشه هیپسومتری و بهره‌گیری از نرم‌افزار Arcview3.3، تمامی پارسل‌های حوزه آبخیز برای مدل تعریف و مدل اجرا شد. خروجی‌های مدل در بخش فرسایش نشان داد که مقدار متوسط فرسایش خاک کل حوزه آبخیز، 22.54 تن در هکتار و بار رسوب 3468.2 تن است که اختلاف حدود نه درصدی را با مقادیر اندازه‌گیری نشان می‌دهد؛ ضمناً خروجی‌های مدل، به‌خوبی امکان شناسایی  دامنه‌های حساس به فرسایش را فراهم کرد. بر اساس خروجی‌ها و نوع مدیریت‌های حاکم بر دامنه‌ها، می‌توان توصیه‌های حفاظتی، نظیر اجرای قرق، شیوه‌های صحیح کاشت، ایجاد سازه‌های گابیونی، تراس‌بندی و احداث اپی در راستای اتخاذ بهترین شیوه‌های مدیریتی (BMPs) را اعمال نمود.

عنوان مقاله [English]

Erosion and sediment estimation, using WEPP model in Imamzadeh ‎Abdollah watershed, Khoozestan province

نویسندگان [English]

  • Ataollah Kademorasoul 1
  • Mostafa Chorom 2
1 Scientific Board, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University, Iran
چکیده [English]

Water resources management is one of the most important environment challenges in watersheds. Loosing of soil caused by water erosion is one of dominant geographic processes over the most lands of the world. Nowadays, the feasibility of using mathematics models and advancement software technology has made available the quick recognition of erosion and sedimentation processes. In this study, the model of WEPP (version 2006) was provided for simulation and forecast of erosion and sedimentation in the study watershed. The WEEP model is a deterministic model with distributed parameters. In this research, watershed of Imamzadeh Abdollah of Baghmalek which lies in north-east of Khuzestan province is studied. Creation of a climate file is made available as an input file using the model of CLIGN and software of BPCDG as well as preparation of soil, basin management file using Excel and EPIC models. All the parcels of basin were defined for the model and executed using the aerial photos, drainage map, hypsometric map and software of Arc View (version, 3.3). Outputs of the model in the erosion section indicated average soil erosion which was some 22.54 tonha-1. Also, the sediment load was about 3468.2 tons, which indicated a difference of 9 percent in comparison with measured rates. Meanwhile, outputs of the model have well provided the feasibility of distinguishing sensitive hillsides to erosion. Based on outputs and ruling management on the hillsides, the protective recommendations like the proper ways for planting and gabion covering, building traces or groins in course of taking the best management practices were accomplished.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baghmalek
  • Deterministic model
  • Hillside
  • simulation
  • Water resources