بررسی روند گذشته و پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی در منطقه سمیرم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان اصفهان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

4 دانشگاه خوارزمی

چکیده

یکی از مهمترین پدیده‌هایی که در سال‌های اخیر منابع طبیعی و به‌ویژه جوامعی که معیشت آن‌ها در ارتباط با آن است را تحت تأثیر قرار داده، تغییر اقلیم است. همچنین، پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی به‌منظور دستیابی به تغییرات آینده و در نظر گرفتن سازگاری‌هایی برای رویارویی با تغییرات اقلیمی مورد توجه پژوهشگران است. بنابراین، در این بررسی، با هدف تحلیل روند گذشته و پیش‌بینی متغیرهای بارش، میانگین دمای کمینه و بیشینه به‌ترتیب از آزمون ناپارامتریک من-کندال و مدل گردش عمومی جو HadCM3 استفاده شد. به‌ این منظور، داده‌های خروجی مدل گردش عمومی جو HadCM3 با سه سناریو تغییر اقلیم A1B ،A2 و B1 با استفاده از مدل LARS-WG در منطقه سمیرم ریزمقیاس شد. نتایج نشان داد، متغیرهای دمایی (میانگین، میانگین بیشینه و میانگین کمینه) در شش ایستگاه مورد بررسی در فصل زمستان، پاییز و در بازه سالانه روند افزایشی داشته، در فصول بهار و تابستان متغیرهای دمایی مختلف روند متفاوتی نشان می‌دهند و متغیر بارش در بازه سالانه در بیشتر ایستگاه‌ها روند منفی نشان می‌دهد. همچنین، نتایج پیش‌بینی دمای کمینه حاکی از آن است که دمای کمینه در طول قرن 21 با هر سه سناریو مورد بررسی عموماً افزایش پیدا می‌کند و بیشترین افزایش میانگین دمای کمینه نسبت به دوره فعلی در ماه نوامبر با بیش از 0.8 درجه سانتی‌گراد افزایش مشاهده می‌شود. پیش‌بینی دمای بیشینه نشان‌دهنده تغییر در آستانه دمای بیشینه و گرم‌تر شدن قرن حاضر در تمام ماه‌های سال به‌جز ژانویه است و بارش در تمام ماه‌ها به‌جز ماه ژوئن و سپتامبر با استفاده از هر سه سناریو افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Previous Trend and Prediction of Climate Parameters in Semirom Region

نویسندگان [English]

  • Razieh Saboohi 1
  • Hossein Barani 2
  • Morteza Khodagholi 3
  • Ahmad Abedi Sarvestani 2
  • Asghar Tahmasebi 4
1 Isfahan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center
2 Gorgan University of Agriculture and Natural Resources
3 Isfahan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center
4 Kharazmi University
چکیده [English]

Climate change is one of the most important phenomena in recent years have been affected on natural resources and especially the communities whose livelihoods in relation to natural resources, as well as prediction of climate parameters in order to achieve future changes and regard to adaptations to deal with climate change is interest of researchers. Therefore, in this study with purpose of previous trend analysis and prediction of precipitation, mean minimum and maximum temperature were used non-parametric Mann-Kendall test and General Circulation Models, HadCM3, respectively. For this purpose, the output data of HadCM3 with three scenarios A1B, A2 and B1 by LARS-WG model were downscale in Semirom region. The results showed that temperature parameters (mean temperature, mean minimum and mean maximum temperature) had increased trend in winter, autumn seasons and annual scale in six studied stations and temperature parameters showed different trend in spring and summer seasons and the annual precipitation is showed negative trend in most of the stations. Also, the results of minimum temperature prediction showed that minimum temperature will generally increase with three scenarios during 21 century and the largest increase in mean minimum temperature compared to the current period is observed in November with more than 0.8 °C increase. The maximum temperature prediction represents a change in the maximum temperature threshold and warming this century in all months of the year, except January and precipitation will increase in all months except June and September using all three scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate change
  • Mann-Kendall
  • downscale
  • climate scenarios and Semirom