بر اساس نویسندگان

آ

 • آبکار، علیجان [1] استادیار، ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک و آﺑﺨﯿﺰداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی، کرمان، اﯾﺮان
 • آذری، محمود [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آذری، محمود [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آذری، محمود [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آذرتاج، الناز [1] کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • آذرخشی، مریم [1] استاد یار دانشگاه تربت حیدریه
 • آذین‏‌مهر، مریم [1] کارشناس ارشد، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • آرتیمانی، محمد مهدی [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات آبخیزداری و منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • آرمان، نسیم [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 • آرمان، نسیم [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان
 • آرمان، نسیم [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان
 • آرمان، نسیم [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
 • آرمان، نسیم [1] استادیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان
 • آزادی، سعید [1] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • آژدان، یعقوب [1] دانش‌آموخته دکتری سازه‌های آبی و کارشناس امور منابع آب شهرستان میاندوآب
 • آسیابان، پوریا [1] دانشجوی دکتری، گروه سازه‌های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آسیابی هیر، رقیه [1] کارشناس ارشد آبخیزداری،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • آصفی، معین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آقابیگی امین، سهیلا [1] دانشجوی دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • آقارضی، حشمت‌اله [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 • آقارضی، حشمت‌اله [1] مربی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران
 • آل شیخ، علی اصغر [1] استاد دانشگاه خواجه نصیر
 • آموزگاری، پیام [1] دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • آموزگاری، پیام [1] کارشناس‌ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • آهنی، علی [1] کارشناس ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

 • چابک، علی [1] lگروه مهندسی آب وخاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • چاوشی، ستار [1] مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
 • چاوشی، ستار [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
 • چاوشی، ستار [1] استادیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • چپی، کامران [1] دانشگاه کردستان
 • چترسیماب، زهرا [1] کارشناس سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
 • چترنور، منصور [1] دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم خاک
 • چیت ساز، وحید [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
 • چرخابی، امیرحسین [1] دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • چرخابی، امیرحسین [1] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • چرم، مصطفی [1] استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • چشم‌براه، عظیمه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 • چم‌حیدر، هادی [1] دانش آموخته دکتری گروه خاکشناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
 • چمنی، رضا [1] کارشناس ارشد، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد
 • چمن‌پیرا، رضا [1] استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران
 • چمن‌پیرا، غلامرضا [2] دانشجوی دکترای، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • چوبین، بهرام [1] دانشجوی دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • چوبه، سپیده [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
 • چوپانی، سعید [1] مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
 • چوپانی، سعید [1] مربی، ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎک و آﺑﺨﯿﺰداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی، هرمزگان، اﯾﺮان

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

 • ساجدی سابق، مسعود [1] مربی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • ساجدی سابق، مسعود [1] مربی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • ساداتی‌نژاد، سید جواد [1] دانشیار، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
 • سیادت موسوی، سید مصطفی [1] استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران
 • ساریخانی، رامین [1] استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 • ساری صراف، بهروز [1] استاد، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز
 • ساری صراف، بهروز [1] استاد، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز
 • ساری صراف، بهروز [1] استاد دانشگاه
 • ساری صراف، بهروز [1] استاد دانشگاه تبریز
 • ساری صراف، بهروز [1] استاد، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه تبریز
 • سالاریان، نرجس [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • سیاه منصور، رضا [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
 • سیاه‌منصور، رضا [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • سبزی‌پرور، علی‌اکبر [1] استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا
 • سبزواری، تورج [1] دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان، استهبان، ایران
 • سبزواری، تورج [1] دانشیار، گروه مهندسی عمران، واحد استهبان، دانشگاه آزاد اسلامی، استهبان، ایران
 • سپهری، مهدی [1] کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ملایر
 • ستاری، محمدتقی [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 • ستوده‌نیا، اقدس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سیدیان، سید مرتضی [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، دانشگاه گنبد کاووس
 • سیرجانی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • سررشته داری، امیر [1] مربی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • سررشته‌داری، امیر [2] مربی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • سررشته‌داری، امیر [2] مربی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • سررشته‌داری، امیر [1] مربی، پژوهشکده حفاظت خاک‎ ‎و آبخیزداری
 • سرکمریان، سعید [1] دانشجوی دکتری عمران مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • سرمدیان، فریدون [1] استادیار دانشکده مهندسی علوم خاک، دانشگاه تهران
 • سرمدیان، فریدون [1] دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
 • سروستان، رسول [1] خراسان رضوی، سبزوار، توحید شهر، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، گروه جغرافیا،
 • سروستان، رسول [1] دانشجوی دکترای رشته آب و هواشناسی شهری، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • سعادتی، حسین [1] استادیار، گروه منابع طبیعی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی
 • سعادتی، حسین [2] استادیار، گروه منابع طبیعی-محیط‌ زیست، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران
 • سعیدی، پری [1] دانشجوی دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • سعدالدین، امیر [1] استادیار دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سعدالدین، امیر [2] دانشیار، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سعدالدین، امیر [1] دانشیار، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سعدالدین، امیر [1] دانشیار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سعدالدین، امیر [1] دانشیار، دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سعدالدین، امیر [1] دانشیار، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سیف، عبدالله [1] استادیار دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان
 • سفیانیان، علیرضا [1] دانشیار گروه محیط‌ زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • سقائی، صبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا
 • سکوتی اسکویی، رضا [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذریایجان غربی
 • سکوتی اسکویی، رضا [1] دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیبعی آذربایجان‌غربی
 • سکوتی اسکویی، رضا [1] دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی
 • سکوتی‌اسکویی، رضا [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • سکوتی اسکوئی، رضا [1] دانشیار، مرکز‎ ‎تحقیقات‎ ‎کشاورزی‎ ‎و‎ ‎منابع‎ ‎طبیعی استان آذربایجان‎ ‎غربی
 • سکوتی اسکوئی، رضا [1] دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • سکوتی اسکوئی، رضا [1] استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذزبایجان غربی
 • سکوتی اسکوئی، رضا [1] دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • سکوتی اسکوئی، رضا [1] دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی، ارومیه، اﯾﺮان
 • سکوتی اسکوئی، رضا [1] دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺸﺎورزی، ارومیه، اﯾﺮان
 • سگر، یاسمین [1] دانشجو، گروه مدیریت منابع خاک و ارزیابی اراضی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • سلاجقه، علی [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • سلاجقه، علی [1] دانشکده منابع طبیعی تهران
 • سلاجقه، علی [1] ریس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و استاد دانشگاه تهران
 • سلطانی، جابر [1] استادیار، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • سلطانی، کیوان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
 • سلطانی، محمد [1] دانشجو
 • سلطانی، محمد جعفر [1] مربی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • سلطانی کوپایی، سعید [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • سلگی، مرتضی [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات آبخیزداری و منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
 • سلماسی، رامین [1] مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
 • سلماسی، رامین [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی
 • سلماسی، رامین [1] دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران و استادیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • سلماسی، رامین [1] دانشجوی دوره دکترای رشته علوم و مهندسی خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
 • سلیمانی، فریدون [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 • سلیمانی، فریدون [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • سلیمانی، کریم [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • سلیمانی، کریم [1] استاد مرکز GIS و RS، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • سلیمانی، کریم [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • سلیمانی، کریم [1] استاد گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ص.پ 578 ساری
 • سلیمانی، کریم [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • سلیمانی، کریم [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • سلیمانی، کریم [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • سلیمانی، کریم [1] گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منایع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • سلیمانی، مسعود [1] کارشناس‌ارشد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • سلیمان پور، سید مسعود [1] استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • سلیمان پور، مسعود [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول [1] دانشیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول [1] دانشیار گروه محیط‌ زیست، دانشکده شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سلیمی کوچی، جمیله [1] دانش آموخته دکتری، گروه مدیریت جامع حوزه آبخیز، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری
 • سمیعی، مسعود [1] کارشناس ارشد پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
 • سنایی، انور [1] دانشجوی دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • سنایی، انور [1] دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • سینگ، وی جی پی [1] استاد گروه بیوتکنولوژی و مهندسی کشاورزی، دانشگاه A&M تگزاس، کالج استیشن، امریکا
 • سهرابی، مسعود [1] کارشناس ارشد عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد ارومیه
 • سوری، محمدرضا [1] کارشناسخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • سوری، مهشید [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه

ش

 • شایان، سیاوش [1] دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • شادفر، صمد [2] استادیار، پژهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • شادفر، صمد [2] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • شادفر، صمد [2] استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • شادفر، صمد [1] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • شادفر، صمد [1] دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شادفر، صمد [2] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شادفر، صمد [1] عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • شادمانی، علیرضا [1] مربی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شادی میاندوآب، امین [1] کارشناس‌ارشد مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران
 • شامی، حسن [1] کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
 • شاهدی، کاکا [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شاهدی، کاکا [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شاهدی، کاکا [1] گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
 • شاهدی، کاکا [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شاهدی، کاکا [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • شاهدی، کاکا [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شاهی‌نژاد، بابک [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • شاهنظری، علی [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • شاهویی، سید وحید [1] کاندیدای دکتری مهندسی منابع آب، گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شاهوئی، سید صابر [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
 • شیبانی، حمیدرضا [1] استادیار گروه عمران، دانشگاه پیام نور
 • شبستری، محمد هادی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی منابع آب دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
 • شجاعی، غلامرضا [1] دانش آموخته دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • شیخ، زهرا [1] کارشناس ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
 • شیخ، واحدبردی [1] استادیار دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شیخ، واحدبردی [1] دانشیار، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شیخ، واحدبردی [1] دانشیار، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شیخ، واحدبردی [1] هیئت علمی گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • شرافتی، احمد [1] استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • شرافتی، احمد [1] استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • شیرانی، بهاره [1] کارشناس‌ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد
 • شیرانی، کورش [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • شیرانی، کورش [1] استادیار، بخش تحقیقات آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ‏اصفهان، ایران
 • شیرانی، کورش [1] استادیار، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • شیرانی، کورش [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • شیرانی، کورش [1] استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • شیرانی، کورش [1] اصفهان
 • شیردلی، عظیم [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • شیرزاد، اکبر [1] استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی ارومیه
 • شیرزاد، نگین [1] کارشناس، حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز
 • شریعت جعفری، محسن [1] استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • شریعت جعفری، محسن [1] استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شریعت‌جعفری، محسن [2] استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • شریعت‌جعفری، محسن [2] استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شریفی، اسماعیل [1] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • شریفی، فرود [1] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • شریفی، فرود [1] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • شریفی، فرود [1] استاد، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • شریفی، فرود [1] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شریفی، فرود [1] عضو هیئت علمی
 • شریفی، فرود [1] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • شریفی، فرود [4] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شریفی، فرود [2] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شریفی، محمد رضا [1] دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شریفی‌کیا، محمد [1] استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس
 • شریفی‌کیا، محمد [1] استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • شیرین‌منش، سعیده [1] دانشجوی دکتری، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • شعاعی، ضیاءالدین [1] دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شعاعی، ضیاءالدین [1] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • شعاعی، ضیاءالدین [1] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شعاعی، ضیاء‌الدین [1] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شعاعی، ضیاالدین [1] دانشیار گروه پژوهشی حفاظت خاک، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور
 • شعبانی، محمد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نی‌ریز
 • شعبانی، محمد [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نی‌ریز
 • شعبانی، محمد [1] استادیار گروه آبخیزداری، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی
 • شعبانی، محمد [1] استادیار گروه آبخیزداری، واحد ارسنجان، ‌دانشگاه آزاد اسلامی
 • شعبانی، محمد [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی
 • شعرباف، امیرحسین [1] کارشناس ارشد، اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان
 • شفیعی دستجردی، عبدالرسول [1] کارشناس ‌ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان
 • شکوهی، علیرضا [1] دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
 • شکوهی، علیرضا [1] دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)‏
 • شکوهی، علیرضا [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • شکوهی، علیرضا [1] استاد گروه مهندسی آب، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین
 • شکوهی، علیرضا [1] عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • شمسایی، ابوالفضل [1] استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • شمس‌الدینی، شهباز [1] مربی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران
 • شهبازی، خسرو [1] استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شهبازی، علی [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • شهسوار، امیرمنصور [1] مربی مربی گروه خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • شهنازی، سامان [1] کارشناس ارشد آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده فنی مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
 • شهنواز، ماندانا [1] دکتری خاکشناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • شهنوازی، علی [1] استادیار گروه تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • شیوا، فرهاد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، پردیس فنی و مهندسی (شهید عباسپور)، دانشگاه شهید بهشتی
 • شوکت فدایی، محسن [1] دانشیار، گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه پیام نور

ص

 • صابری، ابراهیم [1] مربی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • صیاد، غلامعباس [1] دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • صادقی، سیدحمیدرضا [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس نور
 • صادقی، سیدحمیدرضا [1] استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس‏
 • صادقی، سیدحمیدرضا [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صادقی، سید حمیدرضا [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس نور
 • صادقی، سید حمیدرضا [4] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صادقی، سید حمیدرضا [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، نور
 • صادقی، سید حمیدرضا [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس نور
 • صادقی، سید حمیدرضا [2] استاد دانشگاه تربیت مدرس
 • صادقی، سید حمیدرضا [2] استاد، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صادقی، سید حمیدرضا [1] استاد، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، نور
 • صادقی، سید حمیدرضا [1] استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صادقی، سید حمیدرضا [1] استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس
 • صادقی، سید حمیدرضا [2] دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صادقی، سید حمیدرضا [1] دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صادقی، سیّد حمیدرضا [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صادقی، معصومه [1] کارشناس ارشد، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان
 • صادقی‌روش، محمدحسن [1] استادیار گروه محیط زیست، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • صادق‌زاده، محمدابراهیم [1] کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
 • صادق‌زاده، محمدابراهیم [1] کارشناس محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • صادقی‌فر، مجید [1] استادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا
 • صیادی لطف آبادی، سینا [1] کارشناس ارشد بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، دانشگاه تهران
 • صارمی، علی [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صالح، ایمان [1] استادیار بخش تحقیقات آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و بویراحمد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج، ایران
 • صالح‌پور، جابر [1] دانشجوی کارشناسی ‌ارشد، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • صالح‌پورجم، امین [1] استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • صالح پور جم، امین [1] استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • صالح پور جم، امین [2] استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • صالح‌پور جم، امین [1] استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • صالح‌پور جم، امین [2] استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • صالحی ویسی، محمد [1] استادیار دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 • صانعی، مجتبی [1] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • صانعی، مجتبی [2] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • صانعی، مجتبی [1] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری‏
 • صانعی، مجتبی [6] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • صانعی، مجتبی [1] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری،
 • صانعی، مجتبی [2] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • صانعی، مجتبی [2] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • صانعی، مجتبی [1] پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزذاری
 • صانعی، مجتبی [1] دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • صانعی، مجتبی [4] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • صبح‌زاهدی، شهریار [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان گیلان
 • صبوحی، راضیه [1] کارشناس، پایگاه مدیریت خشک‌سالی کشاورزی اصفهان
 • صبوحی، راضیه [1] دانشجوی دکترای مرتعداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • صبوحی، راضیه [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان اصفهان
 • صبوحی، راضیه [1] مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان اصفهان
 • صبوری، رضا [1] کارشناس مسئول، اداره هواشناسی سبزوار، سبزوار، ایران
 • صدارتی، کلثوم [1] کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشکده کشاوزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • صدری نسب، مسعود [1] دانشیار، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
 • صیدزاده، حیدر [1] کارشناس پژوهشی، بخش تحقیقات اقتصادی اجتماعی و ترویجی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایلام، ایران
 • صدقی، حسین [1] استاد گروه علوم و مهندسی آب، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • صدیقی، محمد [1] دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران جنوب،تهران، ایران
 • صراف، امیرپویا [1] استادیار گروه مهندسی عمران، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • صفایی، مهرداد [1] مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مارندران
 • صفاری، امیر [1] دانشیار، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی تهران
 • صفاری، امیر [1] دانشیار گروه ژئومورفولوژی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
 • صفائی، مهرداد [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 • صفری، هوشمند [1] مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
 • صلاحی، برومند [1] دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی
 • صلواتی، بهار [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • صمدی، امیر [1] استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین
 • صمدی، عباس [1] استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • صمدی، میثم [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • صمدی، محمدباقر [1] مربی، مرکز علمی-کاربردی جهاد کشاورزی ملاصدرا
 • صمدی ارقینی، حجت‌اله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • صمدی‌تبریزی، امیر [1] کارشناس ارشد، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • صمدی‌تبریزی، امیر [1] کارشناس ارشد دانشکده علوم، واحد تهران‌شمال، دانشگاه آزاد اسلامی
 • صوفی، مجید [2] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • صوفی، مجید [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • صوفی، مجید [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • صوفی، مجید [1] دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • صوفی، مجید [1] دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • صوفی، مجید [1] استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • صوفی، مجید [1] دانشیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
 • صوفی، مجید [1] دانشیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

ض

 • ضیایی، نوید [1] دانشجوی دکتری بیابانزدایی، گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • ضیاء تبار احمدی، میر خالق [1] استادیار، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • ضیائی، روح‌الله [1] کارشناس ارشد، مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه اراک

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

 • کیا، پروین [1] کارشناس ارشد سازمان آموزش و پرورش همدان، همدان، ایران
 • کاظمی، حسن [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی
 • کاظمی، رحیم [1] مربی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • کاظمی، رحیم [1] مربی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • کاظمی، رحیم [1] مربی، پژوهشکده حفاظت و آبخیزداری
 • کاظمی، رحیم [1] استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • کاظمی، رحیم [2] استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • کاظمی، رحیم [1] دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
 • کاظمی، رحیم [1] مربی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • کاظمی، رحیم [3] مربی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • کاظمی، محسن [1] کارشناس ارشد بیابان‌زدایی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کاظمی، محمد [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان
 • کاظم زاده، مجید [1] دانشگاه تهران
 • کاظم‌زاده، مجید [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیز-آب، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کامیابی، سعید [1] دانشیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • کیانی، سجاد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
 • کیانی، سجاد [1] دانشجوی دکتری، گروه سازه‌های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
 • کیانیان، محمد کیا [1] استادیار، دانشکده کویرشناسی، دانشگاه سمنان
 • کیانی هرچگانی، محبوبه [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، نور
 • کاویان، عطااله [2] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کاویان، عطااله [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کاویان، عطاله [1] دانشیار دانشگاه علوم کشاوری و منابع طبیعی ساری
 • کاویان‌پور، محمدرضا [1] دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 • کیاورز مقدم، مجید [1] استادیار، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • کاوه، اطهر [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،
 • کبیر، آتنا [1] دکتری رشته آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
 • کردیان همدانی، رضا [1] دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • کردوانی، پرویز [1] استاد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
 • کرکه‌آبادی، زینب [1] دانشیار گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
 • کرم، امیر [1] دانشیار گروه ژئومورفولوژی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی
 • کرم، امیر [1] دانشیار، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی تهران
 • کرم، امیر [1] گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • کرمی، حجت [1] استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
 • کرمی، سید عزیز [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • کرمی، مختار [1] استادیار اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
 • کریمی، حاجی [2] دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • کریمی، حاجی [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • کریمی، حسین [1] دانشجوی دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • کریمی، حمید [1] کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم‏آباد
 • کریمی، زینب [1] دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • کریمی، زینب [1] دانشجوی دکتری گروه آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کریمی احمدآباد، مصطفی [1] استادیار، دانشکده جغرافیای، دانشگاه تهران
 • کریمی خالدی، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرج
 • کرمی‌خانیکی، علی [1] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • کرمی‌خانیکی، علی [1] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران،‌ ایران
 • کریمی‌راد، ایمان [1] دانشجوی دکتری، گروه منابع آب دانشگاه تهران
 • کریمی سنگچینی، ابراهیم [1] دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کریمی سنگچینی، ابراهیم [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کرمی مقدم، مهدی [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • کرنژادی، آیدینگ [1] دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کشاورزی، حجت‌اله [1] کارشناس ارشد بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • کشت‌کار، امیررضا [1] دانشیار، گروه آموزشی مدیریت مناطق بیابانی، مرکز تحقیقات بین‌المللی بیابان، دانشگاه تهران
 • کلاه‌چی، عبدالنبی [1] دانشیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • کمالی، کوروش [1] کارشناس ‌ارشد، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • کمالی، کوروش [1] کارشناس ارشد، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
 • کمکی، چوقی‌بایرام [1] استادیار، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کوچک‌زاده، صلاح [1] استاد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
 • کولاییان، علی [1] کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کوهنشین، مهناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

&