دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 95-189 
5. تعیین مناطق مناسب سد زیرزمینی در حوزه آبخیز قره‌سو

صفحه 139-154

کیوان خرمی؛ قربان وهاب‌زاده؛ کریم سلیمانی؛ رضا طلایی


6. بررسی اثر عوامل مورفو-اقلیمی بر دقت ریزمقیاس‌گردانی مدل ‏SDSM

صفحه 155-164

باقر قرمزچشمه؛ علی‌اکبر رسولی؛ مجید رضائی‌بنفشه؛ علیرضا مساح‌بوانی؛ علی‌محمد خورشیددوست


8. پهنه‌بندی بوم اقلیم‌شناسی ایران

صفحه 175-189

مهران لشنی‌زند؛ کیانفر پیامنی؛ شهلا احمدی؛ ایرج ویس‌کرمی