دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-66 
6. تعیین روند تغییرات میزان نفوذپذیری خاک به‌روش مستقیم، مطالعه موردی: پخش سیلاب پسکوه سراوان

صفحه 41-50

عبدالرسول شفیعی دستجردی؛ محمد حسین مهدیان؛ کوروش کمالی؛ حمید حسینی مرندی


7. بررسی کارایی مدل FSM برای برآورد رسوب‌دهی کل در استان سمنان

صفحه 51-58

سعید نبی پی لشگریان؛ سید علی اصغر هاشمی؛ صمد شادفر