دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 1-64 
1. بررسی ویژگی‌های مدیریت آبخیز

صفحه 1-10

اسماعیل شریفی؛ حسین‌علی حبیبی؛ محمد نمکی؛ صمد شادفر


7. برآورد تغذیه انتشاری دیرینه دشت هشتگرد با ‏ردیاب‌های شیمیایی

صفحه 56-64

حسین سعادتی؛ فرود شریفی؛ محمد مهدوی؛ حسن احمدی؛ محسن محسنی‌ساروی