دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 350-485 
5. بررسی تاثیر گام زمانی داده‌ها در تفکیک جریان پایه در حوضه کرخه

صفحه 400-413

رحیم کاظمی؛ امیر صفاری؛ امیر کرم؛ جهانگیر پر همت


6. پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر عامل فرسایندگی باران در سواحل جنوبی خزر

صفحه 414-424

شهلا توانگر؛ حمیدرضا مرادی؛ علیرضا مساح بوانی؛ محمود آذری