دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1398 
4. نقش عوامل انسانی بر تشدید فرسایش بادی در منطقه هامون هیرمند

صفحه 609-618

محمدرضا دهمرده قلعه نو؛ محمد نهتانی؛ سعیده خالدی


6. ارزیابی ریزمقیاس‌نمایی دینامیکی برای مطالعه تغییرات اقلیمی در حوضه کرخه

صفحه 633-649

سیما رحیمی بندرآبادی؛ سعید جهانبخش اصل؛ بهروز ساری صراف


16. برآورد رطوبت خاک با استفاده از داده‌های سنجش از دور و سامانه بیلان انرژی سطح

صفحه 759-770

محمد محرابی؛ سعید حمزه؛ سید کاظم علوی‌پناه؛ مجید کیاورز مقدم؛ روح‌الله ضیائی


17. پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی دوره‌‌های آتی با کاربرد مدل HadCM3 و سناریوهای اقلیمی، مطالعه موردی: ایستگاه‌های سینوپتیک منتخب حوضه حبله‌رود

صفحه 771-783

نوید ضیایی؛ مجید اونق؛ حمیدرضا عسگری؛ علیرضا مساح بوانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ محسن حسین‌علیزاده


20. تعیین نقش روند تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی بر وضعیت بیابان‌زایی آتی، مطالعه موردی: سبزوار

صفحه 806-818

علی اکبر نظری سامانی؛ شهرام خلیقی؛ مهسا عبدالشاه‌نژاد؛ سینا صیادی لطف آبادی؛ مجید حبیبی نوخندان