دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 0-0 
5. برآورد ارزش حفاظتی منابع آب زیرزمینی حوزه آبخیز الشتر از نگاه روستاییان

صفحه 57-71

پیام آموزگاری؛ مصطفی پناهی؛ سید خلاق میرنیا؛ علیرضا دانشی


7. بررسی تغییرات زمانی و مکانی فصل برفی و تاریخ‌های آغاز و پایان آن در منطقه کوهستانی زاگرس

صفحه 86-106

سعید جهانبخش اصل؛ بهروز ساری صراف؛ طیب رضیی؛ اکرم پرنده خوزانی


8. کاربرد روش ماشین بردار پشتیبان و شبکه بیزین در پیش‌بینی خشکسالی کشاورزی

صفحه 107-124

عباس عباسی؛ کیوان خلیلی؛ جواد بهمنش؛ اکبر شیرزاد


9. کاربرد مقایسه‌ای روش‌های اسکنر نوری، شیارسنج، پارافین در اندازه‌گیری فرسایش شیاری

صفحه 125-136

سید حمیدرضا صادقی؛ فهیمه میرچولی؛ زینب حزباوی؛ عبدالواحد خالدی درویشان؛ محسن خورسند


14. بررسی اثر احتمالی گرد و غبار روی بارش استان خراسان رضوی

صفحه 0-0

ملیحه سادات ظریف معظم؛ رسول مهدوی؛ سهیلا جوانمرد؛ مرضیه رضایی


16. بررسی روند پیشروی خندق‌های دائمی در حوزه آبخیز خرم‌بید استان فارس

صفحه 0-0

سید مسعود سلیمان پور؛ مجید صوفی؛ محمد جواد روستا؛ صمد شادفر؛ لادن جوکار؛ حجت‌اله کشاورزی


17. بررسی شاخص‌های اجتماعی موثر در عدم مشارکت مردمی در طرح‌های منابع طبیعی با کاربرد روش AHP و آزمون‌های ناپارامتریک

صفحه 0-0

امین صالح پور جم؛ فهیمه رسولی؛ امیر سررشته‌داری؛ جمال مصفایی؛ محمد کیا کیانیان


23. ترکیب‌های بهینه متغیرهای هیدرولوژی برای مدل‌سازی بار رسوب معلق روزانه در حوزه آبخیز کرج

صفحه 0-0

عادله علی‌جانپور شلمانی؛ علیرضا واعظی؛ محمودرضا طباطبایی


24. روابط مورفومتریک آبکندهای استان ایلام

صفحه 0-0

بنفشه یثربی؛ مجید صوفی؛ سید خلاق میرنیا؛ جهانگرد محمدی