دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1399 
4. چشم‌انداز آبیاری چگالشی در بهبود بهره‌‍وری آب

سمانه اروندی؛ فرود شریفی؛ علی شاه‌نظری


8. تحلیل و بررسی شاخص‌های خشکسالی هیدرولوژیکی استان کردستان

قاسم مرتضایی فریزهندی؛ جعفر لطفی مغانجوقی؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ محسن محسنی ساروی؛ علی اکبر نظری سامانی


10. تخمین دبی رواناب، رسوب و شناخت عوامل ژئومورفومتریک به‌کمک DTM در حوزه‌ آبخیز بهادربیگ

سعید عرب؛ یاسمین سگر؛ مهدی نادری خوراسگانی؛ محمد اسدی؛ پروین کیا


12. بررسی کاربردهای شورابه‌های دشت سگزی در کنترل فرسایش بادی

عاطفه داوری دولت آبادی؛ اکبر قاضی فرد؛ کورش شیرانی؛ فرزاد حیدری مورچه خورتی


19. بررسی تاثیرات تغییر کاربری اراضی بر روی کیفیت آب رودخانه شاوور

صغری مالک پور لرکی؛ زهره خورسندی کوهانستانی؛ محمد فرجی