بررسی میزان هم‌پوشانی شرایط فعلی کاربری با توان پیش‌بینی ‏شده سرزمین، مطالعه موردی: حوضه فشند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

2 استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده

شناسایی میزان هم پوشانی شرایط فعلی سرزمین در یک حوزه آبخیز برای توسعه و بهره برداری بهینه و پایدار ضرورتی اجتناب ناپذیراست. در این تحقیق، حوزه آبخیز فشند در شمال شرقی شهر هشتگرد انتخاب گردید. ابتدا متغیرهای مستقل برای پیش بینی توان سرزمین شناسایی شدند. سپس به کمک مطالعات میدانی و نرم افزارهای سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نقشه های مختلف وزنی به عنوان لایه های اطلاعاتی تهیه و با استفاده از شاخص هم پوشانی با یک دیگر تلفیق و طبقه بندی گردیدند. در مرحله بعد، نقشه پیش بینی توان کشاورزی با نقشه شرایط فعلی سرزمین هم پوشانی و ماتریس همبستگی محاسبه شد. نتایج نشان داد که مناطق پیش بینی شده دارای استعداد خیلی ضعیف و ضعیف را مراتع متوسط با 19.47 درصد هم پوشانی شامل می شود و مناطق دارای استعداد متوسط برای کاربری کشاورزی 0.3 درصد انطباق را دارد و مناطق پیش بینی شده خیلی خوب و خوب برای کاربری کشاورزی با 39.7 درصد و مراتع خوب 2 درصد وکاربری مراتع فقیر، 29 درصد را در بر می گیرد. متاسفانه 994 هکتار از اراضی خیلی خوب کشاورزی به مناطق شهری تخصیص یافته که نشان گر نبود یک برنامه جامع در این زمینه می باشد. پیش بینی نشان می دهد که 9259 هکتار از اراضی با 53.17 درصد از مساحت کل را زمین های خیلی خوب کشاورزی و مناطق متوسط و ضعیف و بسیار ضعیف کم تر از 23 درصد از کل حوزه فشند را شامل می شود. در نهایت پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و مروجین برای هر حوضه مدلی را بر اساس توان اکولوژیکی سرزمین و شرایط فعلی کاربری ها ارائه نموده تا نسبت به بهره برداری بهینه و به کارگیری نوع کاربری مناسب منطقه، مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of coverage amount of present intensity conditions with ‎predicted country power, case study: Fashand watershed

نویسندگان [English]

  • Alireza Habibi 1
  • Samad Shadfar 2
  • Younes Daghigh 2
1 MSc, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Iran
2 Associate Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Iran
چکیده [English]

Recognition from coverage amount of country present conditions in a watershed is unavoidable necessity for optimal and permanent development and utilization. In this research, we choose Fashand watershed in north-eastern of Hashtgerd city. First have recognized independent variables to predicting country power. Then prepared various weight maps as informational layers using field studies and Geographical Information Systems (GIS), and classified and composed them together using coverage index. In next stage, coverage predicting agriculture power map with present country conditions map and calculate correlation matrix. Results showed that predicted area with much week and week talent include intermediate rangelands with 19.47 percent coverage areas with medium talent for agriculture intensity have 0.3 percent stratification. And good and very good predicted areas for agriculture intensity include 39.7 percent, good rangelands 2 percent, poor rangelands 29 percent.  Unfortunately 994 Hectares of very good agriculture rascals have specialized to civic areas that shows having no comprehensive programs in this base. Prediction shows that 9259 ha of rascals with 53.17 percent of total areas include very good agriculture lands and medium, week and very week areas include less than 23 percent of total Fashand area. Finally, we suggest that programmers and propagators present a model for each area regard to ecological power of area and present intensities conditions, to have in mind area with optimal utilization and suitable intensity use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation matrix
  • Coverage index
  • Hashtgerd
  • Land assessment
  • Land potential