تأثیر شدت‌های مختلف برداشت بر برخی ویژگی‌های فنولوژیکی گیاه ‏Bromus tomentellus‏ در سایت کوهستانی الموت قزوین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین‏

2 کارشناس، حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز

3 استادیار، دانشکده مرتعداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

هدف از مدیریت مراتع، حفظ، احیاء، توسعه و بهره‎برداری پایدار از منابع مرتعی می‌باشد که چشم‎‎انداز آن بهره‌برداری مناسب و پایدار از مراتع به نحوی است که به سایر منابع مرتعی خصوصا آب و خاک خسارتی وارد نشود. در این پژوهش گونه Bromus tomentellus که یکی از گونه‌های مهم سایت کوهستانی الموت قزوین می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. به‌منظور انجام تحقیق، ابتدا مساحتی معادل 0.5 هکتار در منطقه مورد مطالعه انتخاب و در سال اول به‎‌منظور انجام عملیات قرق محصور شده است. از گونه مورد نظر 40 پایه انتخاب شده که به‌صورت ماهیانه در فصل چرا در منطقه به‌وسیله قیچی باغبانی برداشت‎های 25، 50 و 75 درصد صورت ‌می‌گرفت. همچنین، به ازای هر 10 پایه یک تیمار شاهد اعمال شده است. در پایان تأثیر شدت برداشت با بررسی تغییرات ایجاد شده در خصوصیات فنولوژیکی، تولید علوفه، شادابی، مرگ و میر در پایه‌های منتخب مطالعه شده است. نتایج نشان دادند که تیمار 75 درصد شدت برداشت موجب بروز اثرات منفی و زوال در توانائی‌های حیاتی گونه شده، ولی شدت برداشت 50 درصد کمترین اثرات منفی در خصوصیات گیاهی و توانایی حیاتی آن داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different intensities of cutting on phonological features of ‎Bromus tomentellus species, case study: Alamot site

نویسندگان [English]

  • Saeed Rashvand 1
  • Negin Shirzad 2
  • Hassan Yeganeh 3
1 Scientific Board, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Ghazvin, Iran
2 Employer, Department of Natural Resources and Watershed Protection, Alborz, Iran
3 Assistance Professor, Faculty of Range Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural ‎Resources, Iran
چکیده [English]

The goal of rangeland management is preservation, restoration, development and sustainable utilization of rangeland resources. In this study, species Bromus tomentellus is one important, species of site is the mountains of Qazvin’s Alamut has been studied. In order to do the research, first area equivalent to 0.5 acres was selected and through operations grazed has been enclosed in the first year of study. In above species, 40 stocks has been selected, that monthly in the season has been cut in up to; 25, 50, 75, by hush’s scissors. Also, for every 10 base has been applied to a control treatment. the end he effect of changes in the operating characteristics of phonological, Forage production, vitality, mortality and other characteristics has been studied of selected species. The results showed that increase of 75% in utilization and deterioration caused negative effects on the critical capabilities and Harvest limit of 50% with the lowest incidence of adverse effects on plant characteristics and capabilities were proper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maximum permitted operating
  • Capacity range