پیش‎بینی تغییرات دما و بارش در دهه 2050 در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پیش­‌بینی تغییرات دما و بارش برای اطلاع از میزان تغییرات آن در آینده و در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای تعدیل اثرات سوء ناشی از تغییرات آب و هوایی بر منابع آبی و کشاورزی و همچنین اثرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی از اهمیت فزاینده­ای برخوردار است، بر همین اساس، مدل­‌های گردش عمومی جو (GCMs) طراحی شده‌­اند که می‌­توانند پارامترهای اقلیمی را شبیه­‌سازی کنند. لذا، در این پژوهش داده­‌های خروجی مدل گردش عمومی HadCM3 تحت سه سناریوی تغییر اقلیم A1B ،A2 و B1 به‌وسیله مدل آماری LARS-WG در ایستگاه­‌های منتخب حوزه آبخیز دریاچه ارومیه ریزمقیاس گردانی شد و نتایج حاصل از آن در سه ایستگاه سینوپتیک منتخب شامل ایستگاه­‌های سقز، تبریز و ارومیه در دوره پایه (1990-1961) و دهه 2050 (2065-2046) برای سه متغیر اقلیمی شامل دمای حداقل، دمای حداکثر و بارش مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ارزیابی مدل LARS-WG به بررسی میزان خطای داده‌­های مشاهداتی و شبیه­‌سازی با استفاده از شاخص‌­های MSE ،RMSE ،MAE و ضریب تعیین و همبستگی پرداخته شد و مدل برای منطقه مورد مطالعه، مناسب ارزیابی شد. نتایج حاصل از پیش­‌بینی مدل در دهه 2050 نیز حاکی از کاهش 8.22 درصدی بارش و افزایش 3.1 درجه سلسیوس دما در منطقه مطالعاتی نسبت به دوره پایه می­‌باشد. بیشترین افزایش دمای حداکثر مربوط به ایستگاه سینوپتیک تبریز و بیشترین افزایش دمای حداقل و همچنین، بیشترین میزان کاهش بارش در منطقه نیز مربوط به ایستگاه سینوپتیک ارومیه می­‌باشد. نتایج حاصل از این پژوهش می­‌تواند کمک فراوانی به حل چالش‌های مدیران و برنامه‌­ریزان منابع آب در دوره‌های آتی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the temperature and precipitation changes during the 2050s in Urmia Lake Basin

نویسندگان [English]

  • Boroumand Salahi 1
  • Massoud Goudarzi 2
  • Seyed Asaad Hosseini 3
1 Associate Professor, Faculty of Human Science, University of Mohaghegh Ardabili, Iran
2 Assistant Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Agricultural ‎Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
3 PhD Student, Faculty of Human Science, University of Mohaghegh Ardabili, Iran
چکیده [English]

Predicting the temperature and precipitation changes is necessary for assessing the change in the future and to mitigate the harmful impacts of climate change on water resources and agriculture, environmental, economic and social issues. Accordingly atmospheric general circulation models (GCMs) have been developed for simulation of climatic parameters. In this research, output data of HadCM3 general circulation model (with three climate change scenarios A1B, A2 and B1) were downscaled using LARS-WG Statistical Model in selected stations of the Urmia Lake Basin and Results has been evaluated and analyzed from three selected synoptic stations, including Saghez, Tabriz and Urmia stations in the base period (1961-1990) and the 2050 (2046-2065) for three variables minimum temperature, maximum temperature and precipitation. In LARS-WG model analysis, evaluation of the amount of MSE, RMSE, MAE indexes were done and correlation coefficients were determined. The conclusion can be presented herein that: the model was fit for the region.  The overall results for 20 years of 2050s, indicate a decrease of 12.1 percent in precipitation and also 1.3 Celsius degrees would be increased in temperature compared to the base period. In the study area, the highest maximum temperature increase would be in Tabriz synoptic stations and the highest minimum temperature and highest decries precipitation would occur in Urmia station. The results of this study would help enormous the policymakers and planners for water resources in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LARS-WG
  • North West of Iran
  • Synoptic Stations